انواع پوسته رولر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوسته رولر , رولر , رولیک , پوسته رولیک , رولر کامل , رولر زنبوری , پوسته زنبوری , پوسته لانه زنبوری , رولیک سوراخ دار , رولر مورب , پوسته سوراخ دار , پوسته کانال دار , پوسته رولر طیوری , دای و رولر , دای , دای و رولیک پوسته CPM , پوسته PTN , پوسته مویانگ , پوسته میویانگ , پوسته پلت