بخش تحقیق و توسعه شرکت میویانگ

شرکت میویانگ به تازگی تصمیم به تأسیس بخش تحقیق و توسعه جهت انجام تحقیقات درباره ماشین آلات در کشور دانمارک نموده است.
آقای ژنگ جون چن (مدیر اجرایی و مسئول بخش تحقیق و توسعه شرکت میویانگ) می گوید:
شرکت میویانگ با استخدام نیروهای فنی و زبده متخصص در طراحی ماشین آلات خط خوراک دام و کشاورزی و همچنین به کار گیری علم و تخصص دانشگاههای معتبر سعی در نوآوری و خدمت به صنعت کشاورزی و دام و طیور دارد.
مدیر اجرایی شرکت میویانگ، دلایل انتخاب کشور دانمارک را وجود نیروهای متخصص، حضور دانشگاههای معتبر و مرتبط با این صنعت و سهولت فعالیت عنوان کردند.
آقای ژنگ جون چن افزود بخش تحقیق و توسعه شرکت میویانگ وظیفه بررسی نیازهای بازار و طراحی ماشین آلات را به عهده خواهد داشت.
همچنین در آینده نزدیک مرکز آزمایش ماشین آلات شرکت میویانگ نیز در این بخش افتتاح خواهد گردید.

 

 

 

 

 

 

 

میویانگ , مویانگ , فمسان , ساخت ماشین آلات خوراک دام , طراحی پلت , طراحی اکسترودر , طراحی میویانگ , طراحی آسیاب , طراحی میکسر , طراحی دای پلت , طراحی دای اکسترودر , طراحی کاندیشنر , طراحی خط خوراک دام  , ساخت دای پلت