سایر قطعات مصرفی دستگاه پلت

۱-  تیغه برش

۲-  پیچ دای، تنظیم رولر و دو سر رزوه

۳ – پاروهای هدایت بار

۴ – حفاظ مکانیکی

۵-  رینگ حرکت دهنده پلت

۶ – شفت اصلی پلت

۷ – تسمه پلت

۸-  شفت رولر

۹ – عینکی پلت

۱۰ – مهره جلوی رولر

۱۱- شفت A-eccentric

 

عکس اول: تیغه برش

 

عکس دوم: پیچ دو سر رزوه

عکس سوم: پاروی هدایت بار

عکس چهارم: حفاظ مکانیکی

عکس پنجم: رینگ حرکت دهنده پلت

عکس ششم: شفت اصلی پلت

عکس هفتم: تسمه پلت

عکس هشتم: شفت رولر

عکس نهم: عینکی پلت

عکس دهم: مهره جلوی رولر

عکس یازدهم: شفت A-eccentric