قیمت دای استیل پلت

قیمت دای استیل پلت: (زمان بروز رسانی قیمت ۱۴۰۱/۰۶/۰۴)

شرایط پرداخت و تحویل کالا:

– ۳۰% به عنوان پیش پرداخت

– ۳۵% هنگام حمل از کارخانه سازنده

– ۳۵% هنگام تحویل کالا به خریدار

– زمان تحویل دو تا سه ماه 

 

الف)  دای استیل پلت ۲۵۰ میلیمتر:

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۲۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲ میلیمتر: ۱۹،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۱۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۱۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان

ب)  دای استیل پلت تسمه ای ۳۲۰ میلیمتر:

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۲۸،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲ میلیمتر: ۲۵،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۱۹،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۱۹،۸۰۰،۰۰۰ تومان

پ)  دای استیل پلت تسمه ای ۳۵۰ خزری میلیمتر:

۱- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۴۸،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۴ میلیمتر: ۴۲،۴۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۸ میلیمتر: ۳۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان

ت)  دای استیل پلت ۳۵۰ میلیمتر گیربکسی (ژنگ چانگ Zheng Chang):

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۵۶،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۵۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۴ میلیمتر: ۴۵،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۸ میلیمتر: ۴۰،۴۰۰،۰۰۰ تومان

ث)  دای استیل پلت ۴۲۰ میلیمتر میویانگ (فمسان Famsun):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۵۴،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۴۵،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۴۳،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۴۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۴۶،۸۰۰،۰۰۰ تومان

ج)  دای استیل پلت ۴۲۰ میلیمتر (ژنگ چانگ Zheng Chang):

۱- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۶۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر ۵۷،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۵۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۵۶،۲۰۰،۰۰۰ تومان

ج)  دای استیل پلت ۴۵۰ میلیمتر پی تی ان (پلت خزر و زرین پرشیا):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۶۸،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۶۲،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۴ میلیمتر: ۶۰،۹۰۰،۰۰۰ تومان

ح)  دای استیل پلت ۵۰۸ میلیمتر زنگ چانگ (Zheng Chang):

۱- دای ۳ میلیمتر: ۸۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۴ میلیمتر: ۸۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۶ میلیمتر: ۷۹،۴۰۰،۰۰۰ تومان

خ)  دای استیل پلت ۵۲۰ میلیمتر میویانگ (فمسان سری ۶۱۰ Famsun):

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۸۶،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۸۰،۹۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۷۶،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۷۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۴ میلیمتر: ۷۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان

د)  دای استیل پلت ۵۵۰ میلیمتر میویانگ (فمسان سری ۶۰۰ Famsun):

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۹۰،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲ میلیمتر: ۸۴،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۸۰،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۳ میلیمتر: ۷۸،۴۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۷۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۷۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۷۸،۹۰۰،۰۰۰ تومان

ذ)  دای استیل پلت ۵۸۰ میلیمتر پی تی ان (زرین پرشیا، پلت آسیاب، پی تی ان ۵۸۰):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۸۰،۴۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۷۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۷۵،۴۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۷۴،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۷۰،۹۰۰،۰۰۰ تومان

ر) دای استیل پلت بولر و مانش ۶۶۰ (Buhler & Munch):

۱- دای ۳ میلیمتر: ۹۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۴ میلیمتر: ۹۰،۱۰۰،۰۰۰ تومان