مصرف حشرات در صنعت دام، طیور و آبزیان به عنوان ماده اولیه:

جایگزینی حشرات به عنوان منبع پروتئینی در خوراک آبزیان در بسیاری از شرکت ها در حال بررسی و مصرف روز افزون می باشد. حشرات باعث کاهش هزینه ها و رقابتی شدن محصول می شود و در صورت استفاده درست در جیره آبزیان به عنوان بخش پایدار در مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد.

نمودار پایین رشد مقدار مصرف حشرات را نشان می دهد.

Plenty of potential as an aquafeed ingredient:

 Many insect technology companies are currently focused on the aquafeed market, where there is a clear need for a high-quality-protein alternative to fishmeal – the unique ingredient in aquafeed formula. Producers need to upscale to meet the continuous demand for insect proteins, and to reduce production costs in order for insects to compete with fishmeal and other alternatives. However, the extra functionality insect proteins can offer seafood products (such as the fact that it decreases the dependency on marine ingredients, or its nutritional benefits) can justify higher prices. If insect protein production with the right functionality is achieved at stable and larger volumes, that is.