پولورایزر به ظرفیت پنج تا هشت تن در ساعت

پولورایزر پویا دانه ایلیا
پولورایزر پویا دانه ایلیا

پولورایزر به ظرفیت پنج تا هشت تن در ساعت منعلق به شرکت محترم پویا دانه ایلیا به مدیریت جناب آقای هزاریان واقع در شهرکرد فاز سه شهرک صنعتی شهرکرد

پولورایزر پویا دانه ایلیا
پولورایزر پویا دانه ایلیا