قیمت دای استیل

قیمت دای استیل پلت: (زمان بروز رسانی قیمت ۱۴۰۱/۰۴/۰۶)

شرایط پرداخت و تحویل کالا:

– ۳۰% به عنوان پیش پرداخت

– ۳۵% هنگام حمل از کارخانه سازنده

– ۳۵% هنگام تحویل کالا به خریدار

– زمان تحویل دو تا سه ماه 

 

الف)  دای استیل پلت ۲۵۰ میلیمتر:

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۲۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲ میلیمتر: ۲۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۱۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۱۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان

ب)  دای استیل پلت تسمه ای ۳۲۰ میلیمتر:

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۲۹،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲ میلیمتر: ۲۶،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۲۰،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۲۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان

پ)  دای استیل پلت گیربکسی ۳۵۰ خزری میلیمتر:

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۵۳،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۴۹،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۴ میلیمتر: ۴۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۸ میلیمتر: ۳۷،۹۰۰،۰۰۰ تومان

ت)  دای استیل پلت ۳۵۰ میلیمتر گیربکسی (ژنگ چانگ Zheng Chang):

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۵۷،۹۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۵۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۴ میلیمتر: ۴۶،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۸ میلیمتر: ۴۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان

ث)  دای استیل پلت ۴۲۰ میلیمتر میویانگ (فمسان Famsun):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۵۶،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۴۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۴۵،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۴۵،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۴۹،۸۰۰،۰۰۰ تومان

ج)  دای استیل پلت ۴۲۰ میلیمتر (ژنگ چانگ Zheng Chang):

۱- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۴۸،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر ۴۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۴۶،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۴۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان

ج)  دای استیل پلت ۴۵۰ میلیمتر پی تی ان (پلت خزر و زرین پرشیا):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۷۰،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۶۵،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۴ میلیمتر: ۶۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان

ح)  دای استیل پلت ۵۰۸ میلیمتر زنگ چانگ (Zheng Chang):

۱- دای ۳ میلیمتر: ۸۰،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۴ میلیمتر: ۸۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۶ میلیمتر: ۷۶،۴۰۰،۰۰۰ تومان

خ)  دای استیل پلت ۵۲۰ میلیمتر میویانگ (فمسان سری ۶۱۰ Famsun):

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۸۹،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۸۳،۹۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۷۹،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۷۷،۹۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۴ میلیمتر: ۷۷،۸۰۰،۰۰۰ تومان

د)  دای استیل پلت ۵۵۰ میلیمتر میویانگ (فمسان سری ۶۰۰ Famsun):

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۹۴،۴۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲ میلیمتر: ۸۸،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۸۴،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۳ میلیمتر: ۸۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۷۹،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۷۵،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۸۴،۱۰۰،۰۰۰ تومان

ذ)  دای استیل پلت ۵۸۰ میلیمتر پی تی ان (زرین پرشیا، پلت آسیاب، پی تی ان ۵۸۰):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۸۴،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۷۹،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۷۹،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۷۷،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۷۷،۲۰۰،۰۰۰ تومان

ر) دای استیل پلت بولر و مانش ۶۶۰ (Buhler & Munch):

۱- دای ۳ میلیمتر: ۱۰۰،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۴ میلیمتر: ۱۰۲،۷۰۰،۰۰۰ تومان