دای پلت موجود

دای پلت موجود در انبار: ۱- پلت ۳۲۰ گیربکسی:  دای ۳ میلیمتر با ضریب ۱:۱۲ دای ۳/۵ میلیمتر با ضریب ۱:۱۱ (سه عدد) ۲- پلت […]