خشک کن

جهت خشک کردن خوراک آبزیان خوراک حیوانات خانگی و سویای فراوری شده (ISP) مصرف بهینه انرژی با استفاده دوباره از هوای داغ کارکرد پایدار حداقل […]